REGULAMIN ZAPISÓW ELEKTRONICZNYCH DO PAŁACU MŁODZIEŻY IM. PROF. A.KAMIŃSKIEGO

 

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. System elektronicznego naboru - platforma elektroniczna wspomagająca procedurę zapisu kandydata na zajęcia prowadzone w Pałacu Młodzieży, umożliwiająca składanie wniosków w trybie całorocznym, porządkująca jednocześnie składane wnioski w oparciu o ustalone kryteria, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Wniosek - dokument sporządzony w formie elektronicznej, składany za pomocą systemu elektronicznego naboru przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub pełnoletniego kandydata, zawierający:
  1. imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata lub w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
  2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
  3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
  4. adres poczty elektronicznej rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej kandydata,
  5. numer telefonu rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – numer telefonu kandydata,
  6. wypełnioną tabelę kryteriów punktowych,
  7. zgodę na przetwarzanie przez Pałac Młodzieży danych, o których mowa we wniosku wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia kandydatowi bezpieczeństwa i prawidłowej opieki,
  8. oświadczenie o prawdziwości i zgodności ze stanem rzeczywistym danych zawartych we wniosku.
 3. Pałac Młodzieży – placówka wychowania pozaszkolnego, której organem prowadzącym jest Miasto Katowice, działająca na podstawie statutu.
 4. Dyrektor - osoba kierująca i zarządzająca Pałacem Młodzieży,
 5. Kandydat – pełnoletni/ niepełnoletni kandydat.
 6. Rodzic - oznacza również opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata.
 7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – osoba powołana przez Dyrektora do   kierowania pracami Komisji Rekrutacyjnej

 

 1. Rekrutacja na zajęcia prowadzona jest zgodnie z ustawą prawo oświatowe według ustalonego corocznie harmonogramu rekrutacji. W przypadku posiadania wolnych miejsc rekrutacja może być prowadzona przez cały rok szkolny.
 2. Wniosek składa się na konkretne zajęcia szczegółowo opisane na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.
 3. Rodzic/pełnoletni kandydat, przed wypełnieniem wniosku składa oświadczenie, że zapoznał się z przepisami niniejszego regulaminu i je w całości akceptuje.
 4. Możliwości złożenia wniosku:
 1. wniosek wydrukowany, pod którym rodzic/pełnoletni kandydat składa podpis, a następnie:
 1. wniosek elektroniczny – wniosek jest generowany jako plik PDF z systemu rekrutacji (nie wymaga drukowania, ręcznego podpisywania oraz skanowana) i jest przesyłany jako załącznik do pisma wysłanego do Pałacu Młodzieży poprzez platformę ePUAP zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.
 1. Na potwierdzenie złożenia wniosku elektronicznego, system elektronicznego naboru wysyła wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, który należy potwierdzić celem zakończenia pierwszego etapu procedury rejestracyjnej. Wniosek zmienia wtedy status z "NIEZWERYFIKOWANY E-MAIL" na "NOWY”. Brak potwierdzenia linku weryfikacyjnego w terminie do 24 godzin od daty wprowadzenia danych jest jednoznaczny z nieprawidłowym przeprowadzeniem procesu rejestracyjnego, co w konsekwencji skutkuje usunięciem wniosku z systemu elektronicznego naboru.
 2. Wydrukowany formularz wniosku z podpisem rodzica/pełnoletniego kandydata lub wniosek przesłany elektronicznie lub wniosek przekazany warunkowo (opis w punkcie 4a, punktor 3) należy złożyć w terminie do 17 czerwca 2020 roku jedną z metod wymienionych w punkcie II.4. Po złożeniu wniosku w Pałacu Młodzieży  oraz po zweryfikowaniu danych, wniosek otrzymuje status: "ZAKWALIFIKOWANY (zakwalifikowany do systemu elektronicznego naboru). Niezłożenie wniosku w terminie do 17 czerwca 2020 roku skutkuje automatycznym nadaniem statusu „NIEZAKWALIFIKOWANY”. Taki wniosek nie jest dalej rozpatrywany.
 3. Rodzic/pełnoletni kandydat po wprowadzaniu numeru PESEL kandydata i unikalnego hasła zabezpieczającego może na bieżąco śledzić pozycję kandydata na liście oczekujących. W przypadku utraty (zapomnienia) hasła, system elektronicznego naboru umożliwia odzyskanie hasła po wprowadzeniu numeru PESEL kandydata oraz podaniu adresu e-mail, na który zostanie przesłany link umożliwiający ponowne wygenerowanie hasła i zalogowanie się do systemu.
 4. Po złożeniu wniosku elektronicznego, system naboru automatycznie dokonuje przyporządkowania wniosku do zajęć w Pałacu Młodzieży, który otrzymuje status „ZAREJESTROWANY”.
 5. Dyrektor lub upoważniony pracownik po przyjęciu kandydata na zajęcia dokonuje zmiany w systemie naboru elektronicznego statusu wniosku z "ZAREJESTROWANY" na "PRZYJĘTY". W przypadku nie przyjęcia kandydata do danej grupy status kandydata zostanie zmieniony na „NIE PRZYJĘTY”.
 6. Przyjęcia kandydatów w trakcie roku szkolnego będą realizowane przez Dyrektora wyłącznie w sytuacji pojawienia się wolnych miejsc. W przypadku zwolnienia się miejsca na zajęciach Dyrekcja Pałacu powiadamia nieprzyjętego w procesie rekrutacji kandydata z najwyższą liczba punktów.

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:                                
 1. Sprawy sporne dotyczące funkcjonowania systemu zapisu elektronicznego będą rozstrzygane przez Dyrektora w terminie do dwóch tygodni od dnia wpływu wniosku przekazanego w formie pisemnej na adres Pałacu Młodzieży lub za pomocą platformy ePUAP.
 2. Pałac Młodzieży zastrzega sobie prawo przyjęć kandydatów zgodnie z pozycją wynikającą z listy zakwalifikowanych w miarę posiadanych miejsc - do odpowiednich wiekowo, zgodnych z ofertą grup zajęć.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami.
 4. Zmiany do Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty w Pałacu Młodzieży na stronie internetowej.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.05.2020 roku.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu zapisów elektronicznych do Pałacu Młodzieży w Katowicach

 

KRYTERIA NABORU DO PAŁACU MŁODZIEŻY

 Lp.

Kryteria przyjęć

Wartość punktowa

1

Wielodzietność rodziny kandydata

130

2

Niepełnosprawność kandydata

130

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

130

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

130

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

130

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

130

7

Objecie kandydata piecza zastępczą

130

8

Dziecko zamieszkałe na terenie miasta Katowice

64

9

 Laureaci konkursów organizowanych przez placówkę, do której rodzice kandydata lub kandydat składają wniosek

32

10

Laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, zawodów sportowych o zasięgu, co najmniej wojewódzkim

16

11

Rodzeństwo kandydata było lub jest uczestnikiem zajęć pracy pozaszkolnej, do której złożono wniosek

8

12

Kandydaci, którzy do końca roku szkolnego poprzedzającego rok, na który prowadzona jest rekrutacja uczestniczyli w odpłatnych zajęciach rozwijających zainteresowania lub rozwijających uzdolnienia uczniów w placówkach innych niż placówki pracy pozaszkolnej prowadzone przez miasto Katowice

4

 13

Rodzina kandydata jest uczestnikiem programu „Nas troje i więcej”

2

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPEŁNIENIE POWYŻSZYCH KRYTERIÓW JAKIE MOGĄ BYĆ WYMAGANE PRZEZ PRZEWODNICZEGO KOMISJI REKRUTACUNEJ:

 1. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o miejscu zamieszkania.
 2. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o wielodzietności rodziny kandydata.
 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 6. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

 1. potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata kopia dyplomu.
 2. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o udziale rodzeństwa w zajęciach oferowanych przez placówkę
 3. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o uczestnictwie w odpłatnych zajęciach, oferowanych przez placówki inne niż placówki pracy pozaszkolnej, dla których organem jest miasto Katowice.
 4. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o uczestnictwie w programie „Nas troje i więcej”.

Oświadczenie/oświadczenia należy złożyć wyłącznie na wezwanie przewodniczego komisji rekrutacyjnej wraz z zawartą w nim klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia”.

 

Uwaga:
W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów na wezwanie Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.