REGULAMIN ZAPISÓW ELEKTRONICZNYCH 

DO PAŁACU MŁODZIEŻY IM. PROF. A.KAMIŃSKIEGO

 

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. System elektronicznego naboru - platforma elektroniczna wspomagająca procedurę zapisu dziecka na zajęcia prowadzone w Pałacu Młodzieży, umożliwiająca składanie wniosków w trybie całorocznym, porządkująca jednocześnie składane wnioski w oparciu o ustalone kryteria, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Wniosek - dokument sporządzony w formie elektronicznej, składany za pomocą systemu elektronicznego naboru przez rodzica/opiekuna prawnego, zawierający:
  1. imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata lub w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
  2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
  3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
  4. adres poczty elektronicznej rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej kandydata,
  5. numer telefonu rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – numer telefonu kandydata,
  6. wypełnioną tabelę kryteriów punktowych,
  7. zgodę na przetwarzanie przez Pałac Młodzieży danych, o których mowa we wniosku wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia kandydatowi bezpieczeństwa i prawidłowej opieki,
  8. oświadczenie o prawdziwości i zgodności ze stanem rzeczywistym danych zawartych we wniosku.
 3. Pałac Młodzieży – placówka wychowania pozaszkolnego, której organem prowadzącym jest Miasto Katowice, działająca na podstawie statutu.
 4. Dyrektor - osoba kierująca i zarządzająca Pałacem Młodzieży,
 5. Kandydat – pełnoletni/ niepełnoletni kandydat.
 6. Rodzic - oznacza również opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata.

 

 1. Rekrutacja na zajęcia prowadzona jest zgodnie z ustawą prawo oświatowe według ustalonego corocznie harmonogramu rekrutacji. W przypadku posiadania wolnych miejsc, rekrutacja może być prowadzona przez cały rok szkolny.
 2. Wniosek składa się na konkretne zajęcia szczegółowo opisane na stronie Pałacu Młodzieży.
 3. Rodzic/pełnoletni kandydat, przed wypełnieniem wniosku składa oświadczenie, że zapoznał się z przepisami niniejszego regulaminu i je w całości akceptuje.
 4. W przypadku braku odpowiednich urządzeń, pozwalających na uzyskanie dostępu do sieci Internet dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w Informacji Pałacu Młodzieży. W takim przypadku wniosek jest wprowadzany do systemu elektronicznego naboru przez rodzica/ pełnoletniego kandydata w siedzibie placówki przy wyznaczonym do tego celu stanowisku w dni robocze w godzinach 10.00-18.00 - punkt rekrutacyjny na parterze przy szatni oraz dodatkowo w godzinach 14.00 – 18.00 w czytelni.
 5. Na potwierdzenie złożenia wniosku drukowany jest formularz z wypełnionymi danymi, pod którym rodzic/ pełnoletni kandydat składa podpis.
 6. Na potwierdzenie złożenia wniosku, system elektronicznego naboru wysyła wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, który należy potwierdzić celem zakończenia pierwszego etapu procedury rejestracyjnej. Wniosek zmienia wtedy status z "NIEZWERYFIKOWANY E-MAIL" na "NOWY”. Brak potwierdzenia linku weryfikacyjnego w terminie do 24 godzin od daty wprowadzenia danych jest jednoznaczny z nieprawidłowym przeprowadzeniem procesu rejestracyjnego, co w konsekwencji skutkuje usunięciem wniosku z systemu elektronicznego naboru.
 7. Wydrukowany formularz wniosku z podpisem rodzica/ pełnoletniego kandydata oraz z załącznikami  w postaci dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych we wniosku kryteriów, należy złożyć w terminie do 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Pałacu Młodzieży w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00, w którym Dyrektor lub upoważniony pracownik zweryfikuje dane zawarte we wniosku i potwierdzi jego złożenie. Po złożeniu w Pałacu Młodzieży wydrukowanego wniosku oraz po zweryfikowaniu danych, wniosek otrzymuje status: "ZAKWALIFIKOWANY (zakwalifikowany do systemu elektronicznego naboru). Naruszenie zasad procedury rejestracyjnej skutkuje automatycznym nadaniem statusu „NIEZAKWALIFIKOWANY”.
 8. Rodzic/ pełnoletni kandydat po wprowadzaniu numeru PESEL kandydata i unikalnego hasła zabezpieczającego może na bieżąco śledzić pozycję dziecka na liście oczekujących. W przypadku utraty (zapomnienia) hasła, system elektronicznego naboru umożliwia odzyskanie hasła po wprowadzeniu numeru PESEL dziecka oraz podaniu adresu e-mail, na który zostanie przesłany link umożliwiający ponowne wygenerowanie hasła i zalogowanie się do systemu.
 9. Pałac Młodzieży na wybrane zajęcia prowadzi nabór na podstawie badania uzdolnień kierunkowych, nie stosuje sie wówczas kryterium punktacji a jedynie wynik badania. Zajęcia, na które nabór jest prowadzony na podstawie badania uzdolnień kierunkowych oraz terminy tych badań są wymienione na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.
 10. Po złożeniu wniosku, system elektronicznego naboru automatycznie dokonuje przyporządkowania wniosku do zajęć w Pałacu Młodzieży, który otrzymuje status „ZAREJESTROWANY”.
 11. Dyrektor lub upoważniony pracownik po przyjęciu kandydata na zajęcia dokonuje zmiany w systemie naboru elektronicznego statusu wniosku z "ZAREJESTROWANY" na "PRZYJĘTY".
 12. Przyjęcia kandydatów w trakcie roku szkolnego będą realizowane przez Dyrektora wyłącznie w sytuacji pojawienia się wolnych miejsc. W przypadku zwolnienia się miejsca na zajęciach Dyrekcja Pałacu powiadamia nieprzyjętego w procesie rekrutacji kandydata z najwyższą liczba punktów.

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu zapisów elektronicznych do Pałacu Młodzieży w Katowicach

 

Kryteria naboru do Pałacu Młodzieży

 

 lp

Kryteria przyjęć

Wartość punktowa

1

Dziecko zamieszkałe na terenie miasta1

64

2

Wielodzietność rodziny kandydata2

1

3

Niepełnosprawność kandydata3

1

4

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata4

1

5

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata4

1

6

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata4

1

7

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie5

1

8

Objecie kandydata piecza zastępczą6

1

9

 Laureaci konkursów organizowanych przez placówkę, do której rodzice kandydata lub kandydat składają wniosek7

32

10

Laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, zawodów sportowych o zasięgu, co najmniej wojewódzkim7

16

11

Rodzeństwo kandydata było lub jest uczestnikiem zajęć pracy pozaszkolnej, do której złożono wniosek8

8

12

Kandydaci, którzy do końca roku szkolnego poprzedzającego rok, na który prowadzona jest rekrutacja uczestniczyli w odpłatnych zajęciach rozwijających zainteresowania lub rozwijających uzdolnienia uczniów w placówkach innych niż placówki pracy pozaszkolnej prowadzone przez miasto Katowice9

4

 13

Rodzina kandydata jest uczestnikiem programu „Nas troje i więcej”10

2

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPEŁNIENIE POWYŻSZYCH KRYTERIÓW:

 1. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o miejscu zamieszkania.
 2. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o wielodzietności rodziny kandydata.
 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 6. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

 1. potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata kopia dyplomu.
 2. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o udziale rodzeństwa w zajęciach oferowanych przez placówkę
 3. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o uczestnictwie w odpłatnych zajęciach, oferowanych przez placówki inne niż placówki pracy pozaszkolnej, dla których organem jest miasto Katowice.
 4. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o uczestnictwie w programie „Nas troje i więcej”.

 

Oświadczenie należy złożyć wraz z zawartą w nim klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia”.

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

 

 

 

Uwaga:
W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

GODZINY PRACY

SZYBKI KONTAKT

strony internetowe katowice
Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Mapa strony
Jesteś naszym 65638 gościem.